фізика 11 клас

Уроки з фізики 11 клас

Розділ 1.  Електричне поле й струм

Урок №1. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі організми.

Урок №2. Потенціал електричного поля.

Урок №3. Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Енергія електричного поля.

Урок №4. Розв’язування задач на електричне поле та його характеристика.

Урок №5. Електричний струм. Носії електричного струму в різних середовищах. Електричне коло. Джерела й споживачі електричного струму. Робота й потужність електричного струму. Засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями.

Урок №6. Електрорушійна сила. Внутрішній опір. Закон Ома для повного кола.

Урок №7. Лабораторна робота № 1. «Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму»

Урок №8. Електричний струм у різних середовищах та його використання. Робота й потужність струму.

Урок №9. Електропровідність напівпровідників. Власна й домішкова провідність напівпровідників. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів. Лабораторна робота № 2. «Дослідження електричного кола з напівпровідниками»

Урок №10. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Урок №11. Контрольна робота № 1 «Електричне поле й струм»

Розділ 2.  Електромагнітне поле

Урок №12. Електрична й магнітна взаємодія. Взаємодія провідників зі струмом. сила Ампера. Сила Лоренца.

Урок №13. Індукція магнітного поля. Дія магнітного поля на провідники зі струмом.

Урок №14. Магнітні властивості речовини. Застосування магнітніх матеріалів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля наживі організми.

Урок №15. Явище електромагнітної індукції. Потік магнітної індукції. Лабораторна робота № 3. «Дослідження явище електромагнітної індукції»

Урок №16. Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція. Правило Ленца.

Урок №17. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

Урок №18. Розв’язування задач на ЕМІ.

Урок №19. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.

Урок №20. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Урок №21. Контрольна робота № 2 «Електромагнітне поле»

Розділ 3.  Коливання і хвилі

Урок №22. Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда,період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Вимушені коливання. Резонанс.

Урок №23. Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. Перетворення енергії під час коливань. Лабораторна робота № 4. «Виготовлення маятника й визначення його періоду коливань»

Урок №24. Розв’язування задач на рівняння гармонічних коливань.

Урок №25. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Звукові хвилі.

Урок №26. Розв’язування задач.

Урок №27. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру. Амплітуда та період. Фаза коливань. Затухаючі коливання. Автоколивання. Резонанс

Урок №28. Змінний електричний струм. Амплітудні та діючі значення сили струму та напруги. Закон Ома для кола змінного струму. Активний, ємнісний індуктивний опори. Резонанс в електричному колі. Потужність у колі змінного струму. Генератор змінного струму.

Урок №29. Розв’язування задач на розрахунок електромагнітних коливань.

Урок №30. Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина й частота електромагнітної хвилі. Енергія електромагнітних хвиль.

Урок №31. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів. Електромагнітні хвилі в природі та техніці. Винайдення радіо, телебачення. Радіолокація. Засоби зв’язку

Урок №32. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Урок №33. Контрольна робота № 3 «Коливання і хвилі».

Урок №34. Підготовка до семестрової контрольної роботи № 1.

Урок №35. Семестрова контрольна робота № 1.

Розділ 4.  Хвильова і квантова оптика

Урок №36. Розвиток уявлень про природу світла. Джерела й приймачі світла. Принцип Гюйгенса. Поширення світла в різних середовищах. Поглинання й розсіювання світла. Відбивання й заломлення світла. Повне відбивання. Закони заломлення.

Урок №37. Розв’язування задач на закони відбивання та заломлення світла.

Урок №38. Світло як електромагнітна хвиля. Дисперсія світла. Неперервний спектр світла. Спектроскоп.

Урок №39. Поляризація світла. Інтерференція світла.

Урок №40. Дифракція світла. Лабораторна робота № 5. «Спостереження інтерференції та дифракції світла»

Урок №41. Розв’язування задач на інтерференцію та дифракцію світла.

Урок №42. Квантові властивості світла. Гіпотеза Планка.

Урок №43. Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту.

Урок №44. Світлові кванти. Маса, енергія та імпульс фотона. Люмінесценція.

Урок №45. Квантові генератори та їх застосування. Корпускулярно – хвильовий дуалізм. Розв’язування задач.

Урок №46. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Урок №47. Контрольна робота № 4 «Хвильова і квантова оптика»

Розділ 5.  Атомна та ядерна фізика

Урок №48. Історія вивчення атома. Ядерна модель атома.

Урок №49. Квантові постулати Бора. Випромінювання та поглинання світла атомами.

Урок №50. Атомні й молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування. Спектроскоп. Рентгенівське випромінювання. Лабораторна робота № 6. «Спостереження неперервного та лінійчастого спектрів речовини»

Урок №51. Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ядерні сили і їхні особливості.

Урок №52. Стійкість ядер. Енергія зв’язку атомного ядра.

Урок №53. Розв’язування задач.

Урок №54. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез і поділ важких ядер. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Фізичні основи ядерної енергетики. Ядерна енергетика та екології.

Урок №55. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Закон радіоактивного розпаду. Період піврозпаду.

Урок №56. Отримання і застосування радіонуклідів. Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини.

Урок №57. Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання.

Урок №58. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Урок №59. Контрольна робота № 5 «Атомна та ядерна фізика».

Урок №60. Підготовка до семестрової контрольної роботи № 2.

Урок №61. Семестрова контрольна робота № 2.