фізика 7 клас

Уроки з фізики 7 клас

ВСТУП

Урок № 1. Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання.

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи.

Урок № 2. Фізика як фундаментальна наука про природу. Речовина і поле. Фізичні тіла й фізичні явища. Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. Зв’язок фізики з іншими науками.

Урок № 3. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Молекули. Атоми. Початкові відомості про будову атома. Електрони. Йони.

Урок № 4. Властивості тіл. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

Урок № 5. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики.

Урок № 6. Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.

Урок № 7. Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів.

Урок № 8. Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами.

Урок № 9. Навчальний проект № 1.

Урок № 10. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Урок № 11. Контрольна робота № 1 з теми «фізика як природнича наука. Пізнання природи».

Розділ 2. Механічний рух.

Урок № 12. Аналіз контрольної роботи № 1.

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення.

Урок № 13. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху.

Урок № 14. Графіки рівномірного прямолінійного руху.

Урок № 15. Розв’язування задач.

Урок № 16. Розв’язування задач. Самостійна робота № 7.

Урок № 17. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.

Урок № 18. Розв’язування задач.

Урок № 19. Розв’язування задач. Самостійна робота № 2.

Урок № 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.

Урок № 21. Розв’язування задач.

Урок № 22. Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла.

Урок № 23. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники.

Урок № 24. Розв’язування задач.

Урок № 25. Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника.

Урок № 26. Навчальний проект № 2.

Урок № 27. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Урок № 28. Контрольна робота № 2 з теми «механічний рух».

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила.

Урок № 29. Аналіз контрольної роботи № 2. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла.

Урок № 30. Густина речовини.

Урок № 31. Розв’язування задач.

Урок № 32. Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування.

Урок № 33. Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин).

Урок № 34. Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна.

Урок № 35. Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри.

Урок № 36. Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл.

Урок № 37. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.

Урок № 38. Розв’язування задач.

Урок № 39. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.

Урок № 40. Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

Урок № 41. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Урок № 42. Контрольна робота № 3 з теми «взаємодія тіл. Сила».

Урок № 43. Аналіз контрольної роботи № 3. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.

Урок № 44. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

Урок № 45. Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.

Урок № 46. Сполучені посудини. Манометри.

Урок № 47. Розв’язування задач. Самостійна робота № 3.

Урок № 48. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.

Урок № 49. Розв’язування задач.

Урок № 50. Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла.

Урок № 51. Навчальний проект № 3.

Урок № 52. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Урок № 53. Контрольна робота № 4 з теми «взаємодія тіл».

Урок № 54. Аналіз контрольної роботи. Механічна робота. Потужність.

Урок № 55. Механічна енергія та її види.

Урок № 56. Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування.

Урок № 57. Розв’язування задач.

Урок № 58. Розв’язування задач. Самостійна робота № 4.

Урок № 59. Момент сили. Умови рівноваги важеля.

Урок № 60. Прості механізми.

Урок № 61. Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля.

Урок № 62. Коефіцієнт корисної дії механізмів.

Урок № 63. Розв’язування задач.

Урок № 64. Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму.

Урок № 65. Навчальний проект № 4.

Урок № 66. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Урок № 67. Контрольна робота № 5 з теми «Механічна робота та енергія».

Урок № 68. Аналіз контрольної роботи. Повторення розділу 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи. Повторення розділу 2. Механічний рух.

Урок № 69. Повторення розділу 3. Взаємодія тіл. Сила. Повторення розділу 4. Механічна робота та енергія.

Урок № 70. Екскурсія.