фізика 9 клас

Уроки з фізики 9 клас

Розділ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Урок №1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле

Урок №2. Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі

Урок №3. Магнітне поле струму. Правило свердлика

Урок №4. Розв’язування задач

Урок №5. Сила Ампера

Урок №6. Розв’язування задач

Урок №7. Розв’язування задач

Урок №8. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера

Урок №9. Електромагніти та їх застосування

Урок №10. Розв’язування задач

Урок №11. Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту

Урок №12. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець

Урок №13. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм

Урок №14. Розв’язування задач

Урок №15. Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції

Урок №16. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Урок №17. Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле»

Урок №18. Захист учнівських проектів

Розділ ІІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Урок №19. Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла

Урок №20. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

Урок №21. Розв’язування задач

Урок №22. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

Урок №23. Розв’язування задач

Урок №24. Лабораторна робота № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

Урок №25. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

Урок №26. Розв’язування задач

Урок №27. Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла

Урок №28. Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів

Урок №29. Лінзи. Оптична сила лінзи

Урок №30. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи

Урок №31. Розв’язування задач

Урок №32. Розв’язування задач

Урок №33. Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

Урок №34. Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція

Урок №35. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Урок №36. Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»

Урок №37. Захист учнівських проектів

Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

Урок №38. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі

Урок №39. Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук

Урок №40. Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

Урок №41. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі

Урок №42. Шкала електромагнітних хвиль

Урок №43. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку. Радіолокація

Урок №44. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Урок №45. Контрольна робота № 3 з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

Урок №46. Захист учнівських проектів

Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Урок №47. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи

Урок №48. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

Урок №49. Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів

Урок №50. Розв’язування задач

Урок №51. Розв’язування задач

Урок №52. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри

Урок №53. Розв’язування задач

Урок №54. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор

Урок №55. Розв’язування задач

Урок №56. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

Урок №57. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Урок №58. Контрольна робота № 4 з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

Урок №59. Захист учнівських проектів

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ (Частина І)

Урок №60. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

Урок №61. Розв’язування задач

Урок №62. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати

Урок №63. Розв’язування задач

Урок №64. Розв’язування задач

Урок №65. Розв’язування задач

Урок №66. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

Урок №67. Другий закон Ньютона

Урок №68. Розв’язування задач

Урок №69. Третій закон Ньютона

Урок №70. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

Урок №71. Розв’язування задач

Урок №72. Розв’язування задач

Урок №73. Рух тіла під дією сили тяжіння

Урок №74. Розв’язування задач

Урок №75. Розв’язування задач

Урок №76. Рух тіла під дією кількох сил

Урок №77. Розв’язування задач

Урок №78. Розв’язування задач

Урок №79. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Урок №80. Контрольна робота № 5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ (Частина ІІ)

Урок №81. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Урок №82. Розв’язування задач

Урок №83. Розв’язування задач

Урок №84. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

Урок №85. Розв’язування задач

Урок №86. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

Урок №87. Розв’язування задач

Урок №88. Розв’язування задач

Урок №89. Розв’язування задач

Урок №90. Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії

Урок №91. Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження

Урок №92. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Урок №93. Контрольна робота № 6 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Урок №94. Захист учнівських проектів

Урок №95. Захист учнівських проектів

Урок №96. Захист учнівських проектів

Урок №97. Захист учнівських проектів

Урок №98. Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і науково-технічний прогрес. Фізика та екологія

Урок №99. Фізика та екологія. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

Урок №100. Альтернативні джерела енергії

Урок №101. Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі