хімія 7 клас

ВСТУП

Урок 1. Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії.
Урок 2. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом.
Урок 3 Практична робота №1. Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я.

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

ТЕМА 1.1. РЕЧОВИНИ ТА ЇХ СКЛАД

Урок 4. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

Урок 5. Фізичні властивості речовин.  Опис спостережень. Формулювання висновків.
Урок 6. Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.
Урок 7. Практична робота №2. Розділення неоднорідної суміші.
Урок 8. Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.
Урок 9. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.
Урок 10. Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин. Лабораторний дослід №2: Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.
Урок 11. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.
Урок 12. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.
Урок 13. Визначення валент¬ності за формулами бінарних сполук.
Урок 14. Розв’язування вправ.

ТЕМА 1.2. ХІМІЧНІ ЯВИЩА

Урок 15. Відносна молекуляр¬на маса речовини, її обчислення за хіміч¬ною формулою. Розв’язування розрахункових задач №1: Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.
Урок 16. Масова частка елемента в складній речовині.
Урок 17. Розв’язування розрахункових задач №2: Обчислення масової частки елемента в складній речовині.
Урок 18. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.
Урок 19. Практична робота №3. Дослідження фізичних і хімічних явищ.
Урок 20. Хімічні властивості речовин. Лабораторний дослід №3: Проведення хімічних реакцій.
Урок 21. Навчальні проекти
Урок 22. Захист навчальних проектів
Урок 23. Захист навчальних проектів та розв’язування вправ
Урок 24 Узагальнення та систематизація матеріалу. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1. Тематичне оцінювання.

ТЕМА 2. КИСЕНЬ

Урок 25. Повітря, його склад. Оксиген. Поширеність Оксигену в природі.
Урок 26. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.
Урок 27. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції.
Урок 28. Хімічні рівняння.
Урок 29. Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.
Урок 30. Практичні роботи 4. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності.
Урок 31. Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.
Урок 32. Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).
Урок 33. Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози).
Урок 34. Умови виникнення та припинення горіння. Маркування небезпечних речовин.
Урок 35. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.
Урок 36. Навчальні проекти
Урок 37. Узагальнення та систематизація матеріалу. Тематичне оцінювання.

ТЕМА 3. ВОДА

Урок 38. Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник.
Урок 39. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.
Урок 40. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.
Урок 41. Розрахункові задачі 3. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині. Лабораторний дослід №4: Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.
Урок 42. Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори.
Урок 43. Лабораторний дослід №5: Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.
Урок 44. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.
Урок 45. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.
Урок 46. Захист навчальних проектів та розв’язування вправ
Урок 47. Узагальнення та систематизація матеріалу. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2. Тематичне оцінювання.