Курс хімії 8 клас

Повторення основних питань курсу хімії 7 класу

1.  Найважливіші поняття хімії. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення.
2. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині.
3. Масова частка розчиненої речовини

Тема 1. Періодичний закон і перiодична система хiмічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома
Тема 1.1. Будова атома

4. Короткі історичні відомості про спроби класифiкації хiмічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.
5. Періодичний закон Д. І. Менделєєва. Структура періодичної системи хімічних елементів.
6. Будова атома: ядро і електронна оболонка. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.
7. Ізотопи. Нуклід. Сучасне формулювання періодичного закону.
8. Будова електронних оболонок атомів хiмічних елементів №1-20.
9. Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі.
10. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.
11. Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

Тема 1.2. Перiодична система хiмічних елементів

12. Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома.
13. Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.
14. Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.
15. Значення періодичного закону.
16. Навчальні проекти
17. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини .

18. Природа хiмічного зв’язку. Електронегативність елементів.
19. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Утворення ковалентного полярного зв’язку.
20. Електронні формули молекул.
21. Йони. Йонний зв’язок, його утворення.
22. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки.
23. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів.
24. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.
25. Залежність фiзичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.
26. Навчальні проекти
27. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

28. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро. Розрахункові задачі: 1. Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.
29. Розрахунки за хімічними формулами.
30. Молярна маса. Закон Авогадро. Розрахункові задачі: 2. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.
31. Розрахункові задачі: 2. Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини.
32. Молярний об’єм газів. Розрахункові задачі: 3. Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.
33. Розрахунки за хімічними формулами.
34. Відносна густина газів. Розрахункові задачі: 4. Обчислення з використанням відносної густини газів.
35. Розрахунки за хімічними формулами.

36. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук .

Тема 4.1. Оксиди, основи

37. Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.
38. Фізичні та хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами.
39. Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з лугами іншими оксидами.
40. Розв’язування вправ.
41. Розрахункові задачі 5. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.
42. Фізичні властивості основ.
43. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації.
44. Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання.
45. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Розв’язування вправ.
46. Розрахункові задачі 5. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.
47. Хімічні властивості амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку): взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).
48. Розрахункові задачі 5. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.
49. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

Тема 4.2. Кислоти, солі

50. Фізичні властивості кислот. Хімічні властивості кислот: дія на індикатори.
51. Хімічні властивості кислот: взаємодія з металами. Поняття про ряд активності металів. Реакції заміщення. Лабораторний дослід №5. Взаємодія хлоридної кислоти з металами.
52. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами та основами, солями. Реакції обміну.
53. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Розв’язування вправ.
54. Розрахункові задачі: 5. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.
55. Фізичні властивості середніх солей.
56. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, лугами.
57. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з кислотами та з іншими солями. Лабораторний дослід №8. Реакція обміну між солями в розчині.
58. Практична робота №1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.
59. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і середніх солей.
60. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.
Лабораторний дослід №9. Розв’язування експериментальних задач.
61. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля.
62. Практична робота №2. Розв’язування експериментальних задач.
63. Розрахункові задачі: 5. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.
64. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2
65. Навчальні проекти